Hangi Tahribatsız Test Yönteminin Kullanılacağını Belirleme

Hangi Tahribatsız Test Yönteminin Kullanılacağını Belirleme

Kaynaklı imalat tamamlandıktan sonra ürün cinsine, standartlara ve müşteri isteklerine bağlı olarak çeşitli tahribatsız testler uygulanır. Gözle muayene hem kaynakçı hem de inspektör tarafından tüm kaynaklara uygulanması gereken bir yöntemdir. Bunun yanında yüzey hatalarını görebilmek için Manyetik test (MT) ve Penetran Testi (PT), kaynak iç kusurlarını tespit edebilmek için de UItrasonik Test (UT) ile Radyografik Test (RT) kullanılabilir.

hangi ndt yontemi

İmalatın ileriki aşamalarında kaynağa test ya da tamir için ulaşma imkanı olmayan bölgelere bir sonraki aşamaya geçilmeden ilk yapılan kaynak kontrol edilmeli ve doğruluğundan emin olduktan sonra imalata devam edilmelidir.

Çelik yapılarda uygulanacak test miktarı EN 1090-2 12.4 maddesi içinde tarif edilmekte ve en az uygulama yüzdeleri tablo 24’de verilmektedir. Tablodan önceki metinde bu oranlar ile ilgili ilave kriterler açıklanmıştır. Ancak EN 1090-2 tablo 24 sadece oranları göstermekte, yapılacak testin tipine dair bir bilgi vermemektedir.

NDT metodunun seçimi için “EN ISO 17635 Kaynakların tahribatsız muayenesi - Metalik malzemeler için genel kurallar” standardından faydalanılabilir.

Tüm yapılan kaynakların öncelikle gözle muayene (VT) yapılmalıdır. Gözle muayenesi uygun olan kaynaklarda kaynak tipine göre ilave testler yapılmalıdır.

Genel olarak nüfuziyetli alın ve branşman kaynaklarında Ultrasonik Test (UT) ve ya Radyografik Test (RT) uygulanarak kaynak nüfuziyeti ve kaynak içindeki hatalar tespit edilir. Ayrıca yüzey hatalarını tespit etmek için Manyetik test (MT) ve ya Penetran Testi (PT) uygulamak uygun olur.

Köşe kaynaklarında ise genelde sadece yüzey hatalarını değerlendirmek yeterli görülmektedir. Bu nedenle gözle muayeneye ilave olarak yüzey hatalarını tespit etmek için Manyetik test (MT) ve ya Penetran Testi (PT) uygulamak uygun olur.