ISO 9001 Standardında Yeni Terimler

ISO 9001 Standardında Yeni Terimler

ISO 9001:2015 bir grup yeni terim ile beraber hayatımıza girmiştir. Bu yeni terimler, iş yapma şekillerinin değişmesi, hizmet sektörünün ön plana gelmesi ve daha önceki versiyonda karışıklık yaratan terimlerin düzeltilmesi sonucu standarda eklenmiştir.

Ayrıca terminolojide yapılan bazı değişiklikler, oldukça önemli olan geniş kapsamlı değişikliklerin sonucunda gelmiştir. Bu yeni terimler ile ISO 9001’deki bilinç ve genel anlayış değiştirilmiştir.

ISO9001 2015 yeni terimler

Aşağıda en önemli değişiklikler sıralanmıştır:

Ürün ve hizmetler

Daha önce sadece “ürün” olarak geçen terim, sadece üretim sektörünü değil, hizmet sektörünü de kapsadığını açıkça göstermektedir.

Dış sağlayıcı

Daha önce “tedarikçi” olarak geçen terim, her türlü mal, hizmet ve bilgi sağlayan oluşumu kapsamaktadır.

Liderlik

Bu tanım ile üst yönetimin, kalite yönetim sistemi sorumluluğunu başkalarına vermek yerine kendileri teşvik etmesi ve desteklemesi gerekliliği belirtilmiştir.

Yönetim temsilcisi

Yeni standart ile bu terim kaldırılmış ve liderlik ile birleştirilmiştir. Bu şekilde bu birimin kendi başına bağımsız çalışan bir yapı olması yerine yönetim ile daha iç içe olması öngörülmüştür.

Dokümante edilmiş bilgi

Daha önce doküman, kayıt, prosedür, talimat, form gibi farkı isimler ile anılan kayıtların tamamı dokümante edilmiş bilgi olarak adlandırılmıştır. Ayrıca bu bilginin hangi formatta ya da ortamda olacağı da tamamen kuruluşların inisiyatifine bırakılmıştır.

Kaynaklar

Eski standartta “izleme ve ölçüm donanımı”nın kontrolü istenirken yeni standart ile birlikte bu kavram genişletilerek “izleme ve ölçüm kaynakları” haline çevrilmiştir. Bu şekilde izleme ve ölçümlerin fiziksel olduğu yanılgısı da azaltılmıştır.

Operasyon

Daha önce “ürün gerçekleştirme” olarak geçen terim, yeni iş yapma şekilleri ve hizmet sektörünü de kapsayacak şekle getirilmiştir.

İyileştirme

İyileştirmenin kelime manası nedeniyle sürekli olması sebebiyle “sürekli iyileştirme” kavramı düzeltilmiştir.

Önleyici faaliyet

Yeni standartta bu terim kullanılmayarak, bunu yerine daha kapsamlı olarak risk yönetimi kavramı getirilmiştir.

İlgili taraflar

Yeni bir terim olarak karşımıza çıkan “ilgili taraflar”, kuruluşa değer katan, başka şekilde ilgilenen veya etkilenen kişi ya da işletmeleri tanımlamaktadır. İlgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak, organizasyonun başarısına katkıda bulunur.

Bilgi

Yeni eklenen “bilgi” terimi ile ISO 9001’de organizasyonun, operasyonları desteklemek, ürün ve hizmetlerin uygunluğunu sağlamak için personelin ihtiyacı olan bilgiyi tanımlaması, bulundurması ve paylaşması gerektiği belirtilmiştir.